Stavebný dozor

ŠETRÍME VAŠE PENIAZE

Dohliadame na Vaše peniaze počas výstavby.

SLEDUJEME CELKOVÝ PRIEBEH

Počas výstavby sledujeme proces kompletnej výstavby.

KVALITA JE PRVORADÁ

Je dôležité aby celková výstavba bola dodržiavaná tak ako uvedené v projekte.

PORADŇA

Sme tu pre Vás aby sme Vám poradili. Těšíme sa na Vaše správy.

Druh domov

blank

Pasívny dom

Za energeticky pasívny môžeme považovať dom bez potreby obvyklej vykurovacej sústavy s riadeným vetraním s rekuperáciou. Z pohľadu potreby energie majú pasívne domy mernú potrebu tepla na vykurovanie max 15kWh/(m²/rok). Súčasne tato budova celkove množstvo primárnej energie spojene s prevádzkou budovy(vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody a elektrickej energie pre spotrebiče) nesmie prekračovať hodnotu 120 kWh/(m²/rok). Pasívny dom je určený pre náročných obyvateľov, ktorí majú prioritu minimalizovať prevádzkové náklady.

Energeticky úsporný dom

Za energeticky úsporný dom môžeme považovať dom optimalizovaných vlastnosti s ohľadom na vyváženosť obstarávacích a prevádzkových nákladov. Bývanie v energetickom úspornom dome je ekonomické i ekologické. Ušetríte náklady na vykurovanie a súčasne získate istotu trvalej hodnoty vašej investície – dom z prírodných materiálov.

Nízkoenergetický dom

Nízkoenergetický dom môžeme charakterizovať ako dom s minimalizáciou energetických strát a s použitím mechanického vetrania. S pohľadu potreby energie sú to budovy s ročnou mernou potrebou energie na vykurovanie nepresahujúcou 50kWh/(m²/rok). Využívajú efektívnu vykurovaciu sústavu. Nízkoenergetický dom je optimálne riešenie pre dosiahnutie prijateľných nákladov na vykurovanie ktoré je limitovane architektonickým riešením domu.

Energeticky štandardný dom

Za energeticky štandardný dom môžeme považovať dom optimalizovaný na nízke  obstarávacie náklady a spĺňajúci požiadavky noriem a vyhlášok. Jednoduchou stavbou energeticky štandardného domu ušetríte za realizáciu domu a zaistite si zdravé a prijemne bývanie v betónovo tvárnicovom /tehlovom dome, ktorý zároveň splna všetky požiadavky dané normami a vyhláškami.

Čo predstavuje výjazd stavebného dozoru?

 

Za výjazd považujeme každú pracovnú cestu stavebného dozoru (prípadne jeho povereného zástupcu) na miesto výstavby za účelom zabezpečenia výkonu činnosti dozorovania uskutočňovania stavby, ktoré sú uvedené v odstavci nižšie. Za extra výjazd sa považuje pracovná cesta stavebného dozoru (prípadne jeho povereného zástupcu) mimo objednaný rozsah avšak v dohodnutom rámci výkonu jeho činnosti, ktorý si vyžaduje situácia na stavenisku ovplyvňujúca ďalší priebeh,

Kedy môže stavebník uskutočňovať stavbu svojpomocou?

Aj v prípadoch, ak sa jedná o jednoduché stavby (napr. RD, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie) alebo drobné stavby (napr. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m – garáže, altánky, letné kuchyne, sauny, žumpy, oplotenie, a pod.), a vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor evidovaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

 

Činnosť stavebného dozora na stavenisku

Účasť pri preberaní a odovzdávaní staveniska so zápisom, kontrola častí diela, ktoré sa následne stanú nedostupnými, kontrola kvality zálievok, zvarov, iných konštrukčných spojov, zápis do stavebného denníka (SD) o okolnostiach výstavby, účasť na riadne zvolaných kontrolných dňoch na stavenisku, zápisom do SD informuje o nedodržiavaní technických noriem, zápisom do SD informuje o odchýlkach stavby oproti projektu, zápisom potvrdzuje zistenú kvalitu a rozsah stavebných prác, zápisom do SD upozorní na zmeny meniace cenu výstavby, zápisom do SD upozorní na zmeny meniace termíny dokončenia, pozastaví práce pri závažnom porušení podmienok výstavby, dbá na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, účasť pri odovzdaní a prebratí stavby s preberacím protokolom.

error: COPYRIGHT tracker!